תקנון ותנאי השימוש באתר

תקנון - נגנו שירון אקורדים

אנו מודים לך (להלן - "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ביחד - (להלן "האתר") - האתר המוביל בהנגשת אקורדים לשירים ישראליים ומנוהל ע"י חברת Apendo (להלן "החברה"). בכפוף לתנאי שימוש אלה, באתר תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם את שמך באחד ממדורי האתר, וכן להירשם ותשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן "השירותים"). במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

כללי

השימוש באתר כפוף לתקנון המפורט להלן, (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, תפעל החברה לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי החברה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

שימוש במידע והגנת הפרטיות
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:

 • א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לחברה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
 • ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
 • ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם המשתמש לצרכי האתר.
הפרטים האישיים שנאספים עליכם הינם: כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, השם הפרטי, שם המשפחה ותמונת הפרופיל. במידה ותרצו שנסיר את הפרטים האישיים \ המידע האישי מהאתר - ניתן לבקש זו בעמוד צור קשר. יש לציין בנושא "מחיקת פרטים אישיים"

על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר לאתר, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל - "פרטי המשתמש") המשתמש נותן בזאת לחברה את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לחברה, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

כאשר החשבון נפתח באמצעות חשבון גוגל או פייסבוק - ישנו שימוש בכתובת הדואר המשוייכת לחשבון וכן בתמונת הפרופיל, בשם הפרטי ובשם המשפחה. השימוש באימייל הינו למטרת זיהוי המשתמש ודיוור הודעות והשימוש בשאר הפרטים הינו לצורך מילוי הפרופיל באתר נגנו.
במידה ותרצו להסיר את תמונת הפרופיל, השם הפרטי ושם המשפחה מהאתר, ניתן לגשת לעמוד ניהול הפרופיל ולמחוק או לשנות אותם.
במידה ותרצו להסיר את כתובת האימייל שלכם - עליכם לסגור את החשבון באתר ע"י לחיצה על כפתור "מחיקת חשבון" בעמוד "ניהול הפרופיל".

ניתוק או הפסקה של השירותים
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של החברה ו/או של ספקים של החברה בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

תשלום
השימוש באתר ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו לחברה, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

הגבלת אחריות
מובהר בזה, כי החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. החברה אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם. מובהר בזאת, כי למערכת האתר מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן לאתר אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של החברה. החברה אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
בכל מקרה, החברה ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.
השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS).

החברה אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באתר ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך האתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.

למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
בכל מקרה החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.
כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
בשום נסיבות לא תחול על החברה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
החברה מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם.
בסעיף זה, "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות
החברה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם החברה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, החברה אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות - וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו בחברה (אם יש לו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים בחברה (ככל שהדבר אפשרי).

תכני גולשים
אתר זה מאפשר לך ולמשתמשים אחרים, למסור, לשלוח, לשדר, להעלות תכנים מסויימים לצורך הצגה ושימושים נוספים במסגרת האתר, בכפוף לתנאי השימוש. כל תוכן שנמסר על ידי גולש לאתר (בין שפורסם ובין שלא) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר על ידי גולש במסגרת השימוש באתר ("תכני גולשים") הוא באחריותו הבלעדית של אותו הגולש. בהתאם, מובהר בזה, כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור תכנים במסגרת שימושך באתר, בכל מדור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, אתה (ולא מפעילת האתר) תהיה האחראי הבלעדי לתוכן הנמסר ולתוצאות מסירתו ופרסומו (לרבות מבלי לגרוע לתגובות אשר מסירת תוכן כאמור עלול להוביל), בין במישרין ובין בעקיפין. זכור, כי תוכן שהנך מוסר במסגרת האתר עלול להיות גלוי (וסביר להניח כי יהיה גלוי) לכל משתמשי רשת האינטרנט. בהתאם, מקום בו תבחר למסור תוכן במסגרת האתר לא תהא מפעילת האתר אחראית לשמירת סודיות ופרטיות התוכן הנמסר (בין שפורסם באתר ובין שלא) ולא תערוב לכך.

בעצם מסירת תוכן במסגרת האתר אתה מצהיר ומתחייב כלפי מפעילת האתר במפורש, כי (א) אתה הבעלים החוקי של התוכן הנמסר ו/או כי ברשותך כל הזכויות כדין וככל הנדרש לשם מסירת התוכן ופרסומו במסגרת האתר ולשם הענקת כל הרישיונות למפעילת האתר לעשות שימוש ולנצל את התוכן כמפורט להלן; (ב) אין כל מניעה או מגבלה למסירת התוכן לאתר, לפרסומו באתר ו/או לעשיית שימוש בו על ידי מפעילת האתר במסגרת האתר (על המדורים והשירותים השונים הזמינים בו, או שיהיו זמינים בו) כמשתקף מתנאי שימוש אלה. בכלל זה, הנך מצהיר ומתחייב בפני מפעילת האתר, מבלי לפגוע בכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא תמסור לאתר או במסגרת השימוש באתר תכנים (בין שפורסמו ובין שלא) הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות:

 1. תוכן מאיים, טורדני, עוין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני בוטה) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, המרדה, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
 2. תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את מפעילת האתר לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים.
 3. "דואר זבל", הודעות, פרסומים ומסרים שמיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail), מכתבי שרשרת וכיו"ב.
 4. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות איתם.
 5. תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור.
 6. תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב - לרבות מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), ובין היתר, תוכנות עויינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא.
 7. כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.
הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי תכני גולשים אינם תכנים המסופקים על ידי מפעילת האתר או מי מטעמה וכי אין בכל מקרה וזמן אפשרות למפעילת האתר לבצע, ועל אף שמפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כן היא אינה מתחייבת לבצע, פיקוח, בקרה, עריכה ו/או סינון של תכני גולשים המפורסמים או כלולים באתר. מובהר, כי מפעילת האתר שומרת על זכותה ותהא רשאית בכל עת ולפי שקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה אל, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכני גולשים שנמסרו במסגרת האתר (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של הגולש אשר מהווה את מקור התוכן או שתוכן כאמור נמסר על ידו.

בעצם מסירת תכני גולשים לאתר (בכל מדור ובכל שירות הזמין או מוצע באמצעות האתר) ו/או במסגרת השימוש באתר, הנך מקנה ומעניק למפעילת האתר (או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש למפעילת האתר) באופן אוטומטי, בלתי חוזר וללא תמורה מכל מין וסוג שהוא, רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה ברשיונות משנה, חינמי אך לא בלעדי, לעשות שימוש במסגרת האתר בתוכן שנמסר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את התוכן האמור (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהתוכן האמור, לאפשר גישה לאחרים אל התוכן האמור ולגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד. מובהר בזה, והנך מסכים לכך, כי בעצם מסירת תכני גולשים לאתר ו/או במסגרת האתר, כאמור לעיל, הנך מקנה ומעניק (או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק במפורש) רישיון שימוש דומה לזה האמור לעיל לכל קהילת הגולשים והמשתמשים באתר, לשימושם הפרטי כפי שיתאפשר מעת לעת באתר ובהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי יתכן ובמסגרת הגלישה באתר ו/או השימוש בשירותים הזמינים באתר תחשף לתכני גולשים מטעים, שגויים, פוגעניים, בלתי הולמים ו/או בלתי חוקיים וכי לא תהא לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה ("תביעה") כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) בקשר לכך. מובהר, כי מפעילת האתר אינה אחראית לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות תכני גולשים המועלים לאתר וכן אינה אחראית לטעויות, הטעויות, שגיאות, הפרות זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך, לרבות ומבלי לגרוע, לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה או עיוות שנעשה בקשר עם כל תוכן כאמור שנמסר במסגרת האתר, בין שפורסם ובין שלא.

יודגש, מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך ו/או כלפי צדדים אחרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני גולשים הכלולים באתר (על מדוריו השונים והשירותים השונים הזמינים באמצעותו) ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני גולשים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה, הפצה, שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור.

כמו כן, הנך מאשר, מסכים ומתחייב בזה לפטור את מפעילת האתר וכל מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה), באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה, דרישה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובעים מתכני גולשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם תכנים כאמור מקורם בך ו/או בגולשים אחרים.

הגבלת השימוש
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר ו/או בחברה (להלן - "הפריטים") להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים, בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר.

הצהרות והתחייבויות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

 • כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע"י החברה, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
  א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -.
  ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים,
  לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
 • כי ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי החברה לצורך קבלת השירותים.
 • כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י החברה, בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.
 • כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.
 • כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י החברה, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי האתר גם תחת שם משתמש אחר.

המחאת זכויות וחובות על ידי החברה
מוסכם בזה כי החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).

סמכות שיפוט והדין החל
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.